FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Avtale om hjemmefødsel

Det er i dag inngått avtale om bistand til planlagt hjemmefødsel mellom fødende __________________________ og jordmor Berit Hembre.

Jordmors bistand består i:
1. vanlig fødselshjelp med de hjelpemidler som jordmor medbringer, inkludert enkelt nødhjelpsutstyr for mor og barn
2. et hjemmebesøk før, og 3 etter fødselen, telefonkonsultasjon og vaktberedskap. Vaktberedskap begynner 2 uker før termin og avsluttes 2 uker etter termin. Termin er oppgitt til å være ____________
3. følge den fødende inn til sykehuset om nødvendig.

Den fødende forplikter seg til:
1. å følge jordmors anvisninger under svangerskapet, fødsel og barseltid.
2. Etter jordmors ønske, framlegge dokumentasjon vedrørende evt tidligere fødsler. Jordmor gis rett til å innhente opplysninger fra jordmor, lege/sykehus om tidligere svangerskap/fødsler og om nåværende svangerskap
3. Å gi jordmor fortløpende helseopplysniner som kan være av betydning for svangerskapet
4. Det er avtalt at vaktberedskap skal begynne__________ og avslutte_________

Betaling
1. Vaktberedskap, hjemmebesøk, og bistand under fødselen, uten vaktskifte, betales med kr 5.000,-. Beløpet må være overført til konto 8674 12 51878 før starten av beredskapet,( ellers går jordmor ikke ut i beredskap) altså __________.
2. Etter avtale kan beløpet deles, og betales i fastsatte avdrag. Ved mislikehold går skyldig beløp til inkasso.
(Trygdekontoret refunder i underkant av kr 2.000,- for dokumentert hjemmefødsel)

Oppsigelse/Diverse
1. Den fødende er gjort kjent med jordmors plikter etter jordmorloven, med dens bestemmelser om taushetsplikt, journalføring, lovbestemte meldinger mv.
2. Begge parter kan ensidig, med umiddelbar virkning si opp avtalen uten nærmere begrunnelse. Skjer dette før vaktberedskapet begynner refunderes hele beløpet kr 5.000,- minus kr 500.- pr svangerskapskontroll , har beredskapen begynt refunderes kr 2.000,-. Ender fødselen med reise til sykehus og fødsel der, kan det ikk refunderes noe.Dette med begrunnelse i vaktberedskap og antall timer jordmor har vært hos den fødende, og fordi rikstrygdeverket da kun betaler et minstebeløp til dekning av jordmorhjelp.
3. Den fødendes ledsager under fødsel er ___________________________________________, som herved har forpliktet seg til å følge jordmorens anvisninger.

Sted og Dato______________________________

______________________ _______________________ _____________________
jordmor Berit Hembre Fødende Ledsager

Bad Behavior has blocked 88 access attempts in the last 7 days.